Santa Rosa Lake State Park

NM 91
88433 Santa Rosa
United States